bystry.76

1115 tekstów – auto­rem jest bys­try.76.

Os­tatnim kro­kiem jest je­go brak. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 czerwca 2018, 16:52

* * *

lu­bię cię
czasem
dob­rze wykorzystać
szu­kając
no­wych wskazówek 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 maja 2018, 17:34

Ubiera­my rzeczy w słowa, żeby le­piej wyglądać. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 kwietnia 2018, 20:27

,,Nieważne jest, czy się prześcig­nie lwa. Naj­ważniej­sze , żeby biec szyb­ciej od naj­wol­niej­sze­go w grupie."

C.J.Tu­dor ,,Kredziarz"
 

myśl • 13 kwietnia 2018, 10:00

,,Człowiek z za­sa­da­mi to ktoś , kto ma wszys­tko, al­bo ta­ki, który nie ma ab­so­lut­nie nic do stracenia"

C.J.Tu­dor ,,Kredziarz"
 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 kwietnia 2018, 09:59

,,By­cie dob­rym człowiekiem nie po­lega na śpiewa­niu hymnów czy mod­le­niu się do ja­kiegoś mi­tyczne­go bóstwa. Nie chodzi o nosze­nie krzyżyka i chodze­nie co nie­dziela do kościoła, ale o to, jak trak­tu­jesz in­nych ludzi. Dob­ry człowiek nie pot­rze­buje re­ligii, bo wys­tar­czy mu prze­kona­nie, że postępu­je właściwie."

C.J.Tu­dor ,,Kredziarz"
 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 kwietnia 2018, 09:58

* * *

brak nam wyrazu
ko­niec i kropka
ciąg dalszy
jak po­goda dopisze 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 marca 2018, 21:35

szklana pula

czuję się jak palec
bez ręki
gdy wśród noc­nej ciszy
głos mnie zawodzi 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 marca 2018, 19:28

odmiana

kiedy łapiesz
mnie za słowa
nic nie sta­je się
przypadkiem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 marca 2018, 15:04

W drodze do nieba, łat­wo za­pom­nieć o bożym świecie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 marca 2018, 13:54
bystry.76

,,Musisz skoczyć właśnie wtedy, kiedy się boisz. Inaczej przez całe życie tkwisz w miejscu."

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 czerwca 2018, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Ostatnim kro­kiem jest je­go [...]

2 czerwca 2018, 09:50bystry.76 do­dał no­wy tek­st Ostatnim kro­kiem jest je­go [...]

13 maja 2018, 17:31bystry.76 do­dał no­wy tek­st lubię cię cza­sem dob­rze wy­korzys­tać szu­kając no­wych [...]

16 kwietnia 2018, 22:17Naja sko­men­to­wał tek­st Ubieramy rzeczy w słowa, [...]

13 kwietnia 2018, 12:57bystry.76 do­dał no­wy tek­st Ubieramy rzeczy w słowa, [...]

13 kwietnia 2018, 10:42kati75 sko­men­to­wał tek­st ,,Człowiek z za­sa­da­mi to [...]

13 kwietnia 2018, 10:36kati75 sko­men­to­wał tek­st ,,Bycie dob­rym człowiekiem nie [...]